תקנון

פתח דבר
 1. אתר האינטרנט בו הנך גולש הינו בבעלות "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ (להלן: " חברת דלק") ומנוהל על ידה, בו בין היתר ניתן למצוא מידע כללי אודותיה, אודות חברות הבת שלה והמוצרים והשירותים המוצעים על ידן (להלן: "האתר").
 2. הנך מצהיר בזאת כי קראת בעיון את כל תנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש"), הנך מסכים ומתחייב לפעול על פיהם וכן כי כניסתך לאתר מהווה הסכמה מצדך לכל תנאי השימוש ללא כל הגבלה וסייג.
 3. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש, הנך נדרש בזאת שלא לגלוש באתר.
 4. תנאי השימוש, כולם או חלקם, נתונים לשינויים מעת לעת. הגולש מסכים מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בהם וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס לגולש.
 5. הפעילות באתר, לרבות תנאי השימוש המסדירים את היחסים שבין הגולש לבין חברת דלק בכל הקשור עם השימוש שלו באתר, כפופה לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בנוגע לכך נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.
 6. ויתור מצד חברת דלק על כל זכות הנתונה לה על-פי תנאי השימוש לא יהווה תקדים לגבי מקרה זהה אחר וחברת דלק לא תהיה מנועה מלחזור ולממש בכל עת זכות שוויתרה עליה כאמור.
 7. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לשם הנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
גלישה באתר

 

 1. המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות, נועד לשם מתן מידע בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ לרכישת מוצר או שירות כלשהם, בין אם בקשר למידע ו/או מוצרים/שירותים של חברת דלק ו/או מי מטעמה ו/או חברות בנות שלה ו/או מי מטעמן ובין אם בקשר למידע ו/או מוצרים/שירותים של צד שלישי.
 2. חברת דלק אינה מתחייבת כי המידע המצוי באתר הינו מדויק ועדכני למועד הגלישה של הגולש באתר ולגולש ידוע כי מידע זה נתון לשינויים ו/או תוספות ו/או השלמות מעת לעת.
 3. חברת דלק רשאית לחסום גישה לאתר בכללותו ו/או למידע כזה או אחר המצוי באתר, לכלל הגולשים או לחלקם, מכל סיבה שהיא ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. הגולש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות המופיעות באתר.
קניין רוחני

 

 1. האתר, על תוכנו, עיצובו והמידע המופיע במסגרתו, לרבות המלל, צילומים, גרפיקה, קטעי אודיו ווידאו, סימני מסחר וכיו"ב, הינו קניינה הבלעדי של חברת דלק ו/או של מי מטעמה, היא מחזיקה בכל הזכויות בו ולמשתמש אין כל זכות בו ללא יוצא מן הכלל.
 2. עצם השימוש באתר לא מעניקה לגולש ו/או מעבירה אליו כל זכות מזכויותיה של חברת דלק, כולן או חלקן.
 3. הגולש מתחייב בזאת שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לשווק ו/או להעביר לצד שלישי ו/או לפרסם ו/או להשתמש במידע, בנתונים ובתכנים של חברת דלק המוצגים באתר ו/או בסימני המסחר של חברת דלק ו/או לעשות בהם כל פעולה ו/או שימוש, במישרין או בעקיפין, האסור על-פי כל דין, לרבות חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או פקודת סימני מסחר תשל"ב-1972 ו/או חוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999 ו/או כל דין אחר, אלא אם חברת דלק התירה זאת לגולש במפורש מראש ובכתב.
מדיניות פרטיות

 

 1. במסגרת השימוש באתר, הגולש מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין הנוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא, לרבות דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו.
 2. חברת דלק תהא רשאית להשתמש במידע שמסר לה המשתמש ללא כל הגבלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל מידע ו/או נתון ו/או תוכן אשר יועברו על-ידי הגולש לאתר ו/או לחברת דלק ו/או למי מטעמה ו/או לחברות הבנות שלה ו/או למי מטעמן, במסגרת השימוש שלו באתר, ייחשב כמידע גלוי שלא חל עליו חסיון כלשהו, וחברת דלק ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להשתמש במידע כאמור, לכל מטרה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל סייג.

כמו-כן ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, הגולש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכך שכל שימוש שלו באתר, אשר דורש הזנת פרטיים אישיים ו/או אחרים, בין ביוזמתו ובין ביוזמת חברת דלק, יתועד במאגרי חברת דלק ו/או מי מטעמה וכי כל הפרטים שנמסרו על ידו כנזכר לעיל ייכללו במאגר/י המידע הרשומים של חברת דלק ו/או מי מטעמה והיא תהא רשאית לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא בפרטים אלה, לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל סייג.

 1. חברת דלק רשאית לחלוק מידע על הגולש, שנמסר לה על ידו במסגרת האתר, עם מפרסמים, שותפים עסקיים וגופים אחרים. כמו-כן, חברת דלק תחלוק מידע על הגולש, היה ותידרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט/בית דין, חוק או צו בית משפט/בית דין/כל ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת.
הגבלת אחריות

 

 1. הגולש יישא לבדו באחריות מלאה ובלעדית בכל הקשור עם השימוש שלו באתר ו/או נכונות כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים שיימסרו על ידו לחברת דלק במסגרת השימוש שלו באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר, על כל המשתמע מכך.
 2. חברת דלק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על השימוש שיעשה הגולש באתר ו/או על כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים שיימסרו על-ידי הגולש במסגרת השימוש שלו באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ולא יישאו בשל כך בכל אחריות מכל סוג שהיא.
 3. לגולש, שגלש ו/או עשה שימוש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ו/או במידע המופיע במסגרתם ו/או העביר מידע ו/או נתונים ו/או תכנים לאתר ו/או לחברת דלק, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת דלק ו/או מי מטעמה בעניינים האמורים, כולם או חלקם, והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת דלק ו/או מי מטעמה בעניינים אלה.
 4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חברת דלק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול לגולש ו/או לכל צד שלישי עקב ו/או כתוצאה מגלישה באתר ו/או משימוש מכל סוג שהוא שעשה הגולש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ו/או במידע המצוי בהם ו/או בגין העברת מידע על ידו לאתר ו/או לחברת דלק.
 5. חברת דלק ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל פעולה מכל סוג שהיא שתוליד קשר ו/או התקשרות בין הגולש לבין צד שלישי כזה או אחר כתוצאה משימוש של הגולש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר, ולא יישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל ההתקשרויות האמורות, במישרין או

בעקיפין, לרבות כל נזק מכל סוג שהוא, ובהם נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול לגולש ו/או למי מטעמו עקב ו/או כתוצאה מאותו קשר ו/או התקשרות שבין הגולש לבין צד שלישי כנזכר לעיל.

 1. באתר יכול ויופיעו קישוריות (לינקים) לאתרי אינטרנט של צדדי שלישיים. מובהר בזאת, כי חברת דלק ו/או מי מטעמה אינם אחראים לתקינות הקישוריות הללו ו/או לאתרי האינטרנט של הצדדים השלישיים ו/או לנכונות ו/או אמיתות המידע/מצגים/נתונים המופיעים באותם האתרים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חברת דלק לא תהיה אחראית ולא תישא, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול לגולש ו/או למי מטעמו עקב ו/או כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע/מצג/נתון הנוגע לצד ג', שמופיע באתר ו/או באתר של אותו צד ג'.
 2. הגולש מתחייב לפצות ולשפות את חברת דלק ו/או מי מטעמה על מלוא הוצאותיהם ונזקיהם מכל סוג שהם שייגרמו להם בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד מי מהם מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם השימוש שעשה הגולש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ו/או במידע המצוי במסגרתם ו/או המידע ו/או נתונים ו/או תכנים שהועברו על ידו לאתר.
 3. הגולש מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד חברת דלק ו/או מי מטעמה בגין השימוש שעשה הגולש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ו/או במידע המצוי במסגרתם ו/או בגין העברת המידע ו/או נתונים ו/או תכנים על ידו לאתר ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית הנובעת מכך ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהם שייגרמו לחברת דלק ו/או למי מטעמה בשל כך.
 4. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הפרה מצד הגולש ו/או מי מטעמו של תנאי מתנאי השימוש באתר יזכה את חברת דלק ו/או מי מטעמה, בנוסף לסעדים המגיעים להם מהגולש ו/או ממי מטעמו על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה.
דילוג לתוכן