תקנון

 1. תנאי שימוש באפליקציית דלק

  א.  מבוא

  .1   ברוכים הבאים  לאפליקציית "דלק" (להלן: "האפליקציה)" מבית "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ומבית

  דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ(שתיהן יקראו יחד ולחוד להלן: "החברה" או "דלק)"

  .2  האפליקציה מאפשרת למשתמש בה (להלן: "המשתמש,)" בין היתר, לרכוש באמצעותה דלקים ושירותים נוספים

  כגון שירותי טעינה חשמלית לכלי רכב מתאימים כמפורט בתקנון זה בחלק מתחנות דלק שברשת תחנותיה של

  חברת דלק (להלן: "תחנות הדלק)" וכן מוצרים בחלק מחנויות הנוחות "ג'ו"/"ג'ו מרקט" (להלן: "חנויות הנוחות,)"

  בהתאם לתנאי השימוש שלהלן.

  את רשימת תחנות הדלק וחנויות הנוחות בהן ניתן לרכוש דלקים ומוצרים כאמור באמצעות האפליקציה, ניתן

  למצוא בקישור הבא: https://bit.ly/3ZJsOyX

  (להלן: "רשימת התחנות.)" מובהר בזאת, כי רשימת התחנות עשויה להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי

  של דלק.

  .3 המשתמש נדרש לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש באפליקציה. הורדת האפליקציה ו/או כל שימוש בה מהווה הצהרה מטעם המשתמש, כי הוא קרא את כל תנאי השימוש ומסכים לכל התנאים ללא יוצא מן הכלל. באם

  המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש באפליקציה, כולם או חלקם, הוא נדרש שלא להוריד אותה )Download(

  ולא להשתמש בה ובשירותים המוצעים באמצעותה ומתבקש להימנע מכל שימוש בה ולהסירה באופן מיידי מכל

  מכשיר שברשותו.

  .4  השימוש באפליקציה אפשרי לכל מי שהינו, אזרח ישראלי ובעל כשירות משפטית להשתמש באפליקציה ובשירותים

  המוצעים באמצעותה, למטרות חוקיות בלבד.

  מובהר כי ללקוחות שלא סיימו את הליך ההרשמה לאפליקציה באופן מלא בהתאם להוראות והנחיות החברה –

  לא יתאפשר מימוש הטבות והנחות האפליקציה, אלא בהסכמת החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדית. מבלי

  לגרוע מהאמור לעיל, עשויים הטבות ושירותים מסוימים, לרבות מבצעים, להיות כפופים לתנאים נוספים.

  .5 למען הסר ספק, אין בשימוש שיעשה המשתמש באפליקציה ו/או בשירותים האמורים, כדי להוות הרשאה לשימוש באפליקציה ו/או בשירותים, שלא על-פי תנאי השימוש בה. כן מובהר, כי האפליקציה שייכת אך ורק לחברה

  ומנוהלת ומופעלת על ידה.

  .6   תנאי השימוש באפליקציה הם הסכם משפטי מחייב ומסדירים את היחסים בין המשתמש לבין החברה או מי

  מטעמה בכל הקשור ו/או הנוגע ו/או הנובע מהאפליקציה ו/או השימוש שלו ו/או היעדר השימוש שלו בה.

  .7   למען הסר כל ספק, תנאי השימוש באפליקציה לא יבואו במקום ו/או לא יחליפו כל הסכם כזה או אחר של

  המשתמש עם החברה או חברת האשראי/חברת התשלומים שלו, כולו או חלקו.

  .8  תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

  .9 לחברה שיקול דעת מוחלט ובלעדי בכל הקשור לאפליקציה ו/או שירותים המוצעים על ידה, לרבות תכנים, הטבות ומידע אשר יוצגו באפליקציה, משך הזמן בו יוצגו, מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם ולמשתמש אין ולא

  תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

  .10 הכותרות המפורטות במסמך תנאי השימוש באתר הינן לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת או

  להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

  ב.  רישום לאפליקציה

   

  .11 בכדי לעשות שימוש באפליקציה, תחילה על המשתמש להוריד אותה )Download( לטלפון הנייד האישי שלו ו/או

  לכל מכשיר אחר אליו ניתן יהיה להוריד את האפליקציה.

  .12 לאחר מכן, המשתמש יידרש למסור פרטים מזהים שלו לפי שלבי הרישום כמופיע באפליקציה, לרבות שם מלא,

  מספר

  מעוניין   לרכוש

  הוא

  ו/או שירותי טעינה אותם

  דלק

  סוג

  מספר רישוי כלי רכב,

  זהות,

  מספר תעודת

  טלפון/סלולרי ליצירת קשר, אישור דיוור שיווקי , פרטי כרטיס אשראי בתוקף (כולל )CVV (משתמש אשר יבחר

  לשלם באמצעות אפליקציית "ביט" )BIT( לא יידרש למלא פרטי כרטיס אשראי,) וכל פרט נוסף שחברת דלק תמצא

  לנכון, מעת לעת.

  המשתמש מתחייב לעדכן פרטים אלו ככל שישתנו בעתיד ומיד עם השינוי האמור.

  רכב אשר יזוהה כבעל התקן תדלוק "דלקן," ישויך למשתמש/לקוח אחד בלבד. לא יתאפשר שיוך מרובה

  משתמשים.

  .13 המשתמש מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת, כדלהלן:

  כל המידע והפרטים שימסור המשתמש במסגרת הליך הרישום שלו לאפליקציה ו/או במסגרת השימוש שלו באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה, הם מלאים, נכונים, מדויקים ועדכניים, בידיעה כי הגשת

  פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית על-פי חוק.

  )א(

  (ב) ידוע למשתמש כי חברת דלק או מי מטעמה מסתמכות על נכונות המידע והפרטים שמסר המשתמש כאמור.

  הרישום של המשתמש לאפליקציה וכל שימוש שלו באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה תתבצע

  על ידו בלבד ובתום לב מלא ומוחלט.

  )ג(

  המשתמש לא יכלול ולא ישלב במסגרת המידע והפרטים שיימסרו על ידו במסגרת הרישום שלו לאפליקציה ו/או לשימוש שלו בה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה כל תוכן מזיק ו/או "וירוסים" ו/או "סוסים

  טרויאניים" וכיוצא באלה.

  )ד(

  .14 המשתמש יהא אחראי לבדו לכל המידע והפרטים שיימסרו על ידו במסגרת הליך הרישום שלו לאפליקציה ו/או במסגרת השימוש שלו בה ו/או במסגרת השירותים המוצעים באמצעותה. חברת דלק אינה ולא תהיה אחראית

  למידע ו/או לפרטים הללו, לרבות לא להיותם מלאים ו/או נכונים ו/או מדויקים ו/או עדכניים.

  .15 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חברת דלק רשאית שלא לאפשר רישום ו/או שימוש של משתמש באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה היה ויימסרו לה על ידו פרטים כוזבים ו/או חלקיים וכן מכל סיבה נוספת שהיא

  ללא יוצא מן הכלל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  כמו-כן, חברת דלק רשאית להסיר מידע ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש של המשתמש באפליקציה, בכל מקרה שהשימוש שלו באפליקציה ייעשה באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר ו/או תוך הפרת מי מתנאי השימוש באפליקציה

  (כולם או חלקם) ו/או בניגוד לכל דין, לפי שיקול דעתן הבלעדי.

  .16 המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת דלק ו/או מי מטעמה בעניין המידע

  במסגרת הרישום לאפליקציה ו/או במסגרת השימוש שלו בה ו/או בשירותים

  והפרטים, כולם או חלקם, שיעביר

  הניתנים המוצעים באמצעותה.

  .17 החברה רשאית בהתאם לשיקול דעה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מראש ו/או הנמקה, לבטל את הרישום לאפליקציה ו/או לשירותים הניתנים באמצעותה או לחסום את גישת המשתמש לכולם או חלקם, בכל מקרה

  שלדעתה הפר המשתמש הוראות הסכם זה ו/או השתמש שלא כדין ו/או שלא בהתאם להוראות הסכם זה באפליקציה, ו/או פגע, במעשה או מחדל, או עלול היה לפגוע בחברה או בצד שלישי כלשהו ו/או עשה שימוש באפליקציה לטובת שימוש מסחרי ו/או ביצע פעולות שיש בהן כדי לפגוע בפרטיות בקשר למשתמשים אחרים ו/או עשה (או ניסה לעשות) מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל או מעשה הנחזה כבלתי חוקי כאמור ו/או בשל

  כל פעולה, מעשה או מחדל, שיש בהם חוסר תום לב מצד המשתמש

  .18 א. הטבת הצטרפות – כל משתמש אשר יצטרף לאפליקציה, יהיה זכאי להטבת הצטרפות למימוש כפי שתוגדר מעת לעת על ידי החברה ובהתאם לתנאים שיוגדרו על ידי החברה, בין אם כמתנה מלאה ובין אם כהטבה כחלק מקניה או בכל דרך אחרת שתבחר החברה לפי שיקול דעתה (להלן: "הטבת הצטרפות.)" משתמש אשר בחר ב- "bit"

  כאמצעי תשלום באפליקציה, יהיה זכאי להטבה נוספת בכפוף לאמור בתקנון "הטבת "bit (להלן: "הטבת .)"bit

  למען הסר ספק, דלק תהיה רשאית לשנות את תנאי הטבת הצטרפות ו/או לבטל את מתן הטבת הצטרפות ו/או

  הטבת bit בכל שלב בהתאם לשיקול דעתה.

  מובהר בזאת, כי דלק רשאית לדרוש, כי מימוש הטבת ההצטרפות על ידי המשתמש יתאפשרו רק לאחר שהמשתמש

  לפחות באמצעות

  עשר) ₪

  (חמישה

  בסך 15

  33 להלן)

  (למעט מוצרים שהוחזרו כאמור בסעיף

  3

  ביצע רכישה

  האפליקציה. מובהר בזאת, כי מימוש הטבת bit על ידי המשתמש יתאפשרו רק לאחר שהמשתמש ביצע רכישה בסך

  15 (חמישה עשר) ₪ לפחות באמצעות האפליקציה

  ב. הטבת יום הולדת – כל משתמש רשום אשר הזין את תאריך הלידה שלו לאפליקציה וביצע רכישת מוצרים בחנות נוחות (למעט מוצרים שהוחרגו כאמור בסעיף 33 להלן) בשווי כולל של 20 ₪ ומעלה, יהיה זכאי להטבת יום הולדת

  כמפורט להלן:

  בחודש הקלנדרי אשר בו חלה יום הולדתו של המשתמש, יהיה זכאי המשתמש להטבה כפי שתוגדר מעת לעת על

  ידי החברה ובהתאם לתנאים שיוגדרו על ידה (להלן: "הטבת יום הולדת.)" נכון למועד זה, הטבת יום ההולדת 20

  ₪ מתנה למימוש בחנות נוחות בלבד. ילידי חודש ינואר יהיו זכאיים לממש את הטבת יום ההולדת גם במהלך חודש

  פברואר .2023

  למען הסר ספק, דלק תהיה רשאית לשנות ו/או לבטל את מתן הטבת יום ההולדת בכל שלב בהתאם לשיקול דעתה.

  ג. שימוש באפליקציה

   

  .19 לאחר השלמת הליך הרישום לאפליקציה, המשתמש יהא רשאי לעשות שימוש בשירותים המוצעים באמצעותה.

  .20 השימוש של המשתמש באפליקציה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

  .21 חלק מהשירותים הניתנים במסגרת אפליקציה, עשויים לכלול שימוש בטכנולוגיית GPS ו/או בכל מידע אחר אשר

  מופק או נשלח מהמכשיר הנייד ברשות המשתמש, אשר ישמש לקביעת מיקומו. לשם השימוש באפליקציה, על המשתמש לאפשר לה לזהות את מיקומו באמצעות הטלפון הנייד שלו ו/או כל מכשור אחר באמצעותו ניתן לעשות שימוש באפליקציה, זאת בכל עת ולכל צורך שהוא, לרבות לשם איתורו בסביבת ו/או בכניסה למתחמי תחנות הדלק ו/או חנויות הנוחות וכן בכדי לאפשר לו לבחור באפשרות ניווט לתחנת הדלק ו/או חנות הנוחות הקרובה/ות

  למקום הימצאו.

  .22 בכל שימוש באפליקציה המשתמש שב ומאשר כי החברה תאסוף ותשתמש במידע כאמור בפרק זה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לכך, עליו להימנע משימוש בשירות האפליקציה וכן לכבות במכשיר שברשותו את אפשרות

  האפליקציה, לאיסוף נתוני מיקום, בהתאם להגדרות היצרן.

  למען הסר ספק, יודגש, כי היעדר אפשרות זיהוי מיקום המשתמש כנזכר לעיל, עשוי למנוע שימושים מתוך האפליקציה וכתוצאה מכך, עשוי המשתמש שלא להנות מכל ההטבות הנובעות משימוש תקין ומלא באפליקציה

  ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל כך

   

  .23 לשם תדלוק כלי הרכב של המשתמש בתחנות הדלק באמצעות האפליקציה, על המשתמש להזין פרטי אשראי לצורך

  פתיחת ארנק סלולרי באפליקציה (חובת הזנת פרטי כרטיס אשראי לא תחול במקרה של תשלום באמצעות

  4

  בתחנת הדלק הרלוונטית

  בעמדת התדלוק

  את מספר המשאבה

  באפליקציה

  להקליד

  אפליקציית "ביט,)"

   

  באמצעותה הוא מעוניין לתדלק את כלי הרכב שאת פרטיו הוא מסר במסגרת הליך הרישום לאפליקציה וכן לבחור האם הוא מעוניין בתדלוק מכל מלא או בסכום קצוב. פעולת התחלת התדלוק בפועל, מרגע בחירת מספר המשאבה כנזכר לעיל ואילך, תהא מוגבלת בזמן, לפי שיקול הדעת של חברת דלק בלבד. הקלדת מספר המשאבה לתדלוק וכן וידוא נכונות זיהוי התחנה על ידי האפליקציה טרם אישור הוראת התדלוק, הינן באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש והחברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות למקרה שמקורו, במישרין או בעקיפין, בהקלדה ו/או

  זיהוי שגויים. כן מובהר כי לא תתאפשר עסקת תדלוק באמצעות אפליקציה בסכום מצטבר העולה על 1,500 ₪

  ביממה ובסכום מצטבר העולה על 3,000 ₪ לשבוע. מספר עסקאות לעניין תקנון זה מוגבל לעד 5 עסקאות ביום ועד

  15 עסקאות בשבוע

  .24 מובהר כי בתהליך התדלוק באמצעות האפליקציה, בבחירת תדלוק מכל מלא, יתבצע מהלך אישור מסגרת מול

  חברות האשראי על סך של 500 ,₪ או כל מסגרת אחרת גבוהה יותר, לפי אישור חברת האשראי של כל לקוח (או

  אישור אמצעי תשלום אחר כגון "ביט)" . לאחר אישור המסגרת, ישוריין אשראי לעסקה על סך של 500 או כל

  מסגרת אחרת שאושרה על ידי חברת האשראי ולפי בקשת הלקוח "(תפיסת מסגרת אשראי.)" כל חברת אשראי,

  תאשר, בהתאם לנהליה, סכום לתדלוק פרטני ללקוח. אין באי אישור חברת האשראי, מכל סיבה שהיא, כדי להטיל

  אחריות כלשהי על חברת דלק.

  .25 מובהר כי חל איסור חמור להפעיל ולעשות שימוש בטלפון סלולרי במתחמי תחנות הדלק מחוץ לרכב, מטעמי

  בטיחות.

   

  .26 לשם רכישת מוצר/ים בחנויות הנוחות, בין במסגרת מבצעים ייעודיים למשתמשי האפליקציה ובין בכלל, על המשתמש להודיע למוכר כי הרכישה תבוצע באמצעות האפליקציה.. כן מובהר כי לא תתאפשר עסקת רכישת מוצרים במנטה באמצעות אפליקציה בסכום מצטבר העולה על 1,500 ₪ ביממה ובסכום מצטבר העולה על 3,000

  ₪ לשבוע. מספר עסקאות לעניין תקנון זה מוגבל לעד 5 עסקאות ביום ועד 15 עסקאות בשבוע.

  .27 השלמת עסקה אותה יבקש המשתמש לבצע באמצעות האפליקציה, תהא בכפוף לאישור הרכישה על-ידי חברת סליקת כרטיסי האשראי ו/או חברת אמצעי התשלום עמה תתקשר חברת דלק לצורכי השימוש באפליקציה. בעניין

  זה, ראו האמור בסעיף 23 לעיל.

  לא אושרה הרכישה על-ידי חברת הסליקה או חברת האשראי או חברת אמצעי התשלום, מכל סיבה שהיא ללא יוצא מן הכלל, לרבות אך לא רק בשל היעדר קיום כיסוי אשראי מתאים של המשתמש לביצוע הרכישה, לא יוכל המשתמש לבצעה באמצעות האפליקציה והוא יהא רשאי לבצעה באמצעי תשלום אחרים. מובהר כי אין באי אישור חברת אשראי כאמור, כדי להטיל אחריות כלשהי על חברת דלק. במקרה זה לא יהיה זכאי הלקוח לצבירה שמזכה תשלום באפליקציה ולא יכול לממש כסף שעומד לרשותו בעסקה משולבת עם אמצעי תשלום אחר ו/או כל הטבה

  אחרת המוענקת באמצעות האפליקציה.

  ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האפליקציה, יהיה בכפוף להוראות כל דין בגין אותה עסקה, לרבות הוראות חוק

  הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות אשר הותקנו מכוחו. בוטלה עסקה בהתאם להוראות הדין ותקנון זה, תזכה דלק את הלקוח בסכום המגיע לו כאשר הזיכוי יבוצע לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה ובלבד שהוא אמצעי התשלום הנבחר באפליקציה במועד הזיכוי. למען הסר ספק, האחריות, כי פרטי אמצעי התשלום לצורך קבלת

  הזיכוי מעודכנים באפליקציה חלה על הלקוח בלבד.

  .28 לצורך שימוש באפליקציה בהתאם לתקנון זה יהא רשאי הלקוח להחליף כרטיס אשראי שברשותו עד 3 פעמים במהלך תקופה של חצי שנה ולא מעבר לכך. כמו כן, שימוש בכרטיס אשראי זהה על ידי מספר משתמשים לצורך

  עסקאות נשוא תקנון זה, יהיה עד למקסימום של 2 משתמשים.

  .29 כל רכישה שתבוצע על-ידי המשתמש באמצעות האפליקציה כנזכר לעיל עשויה להיות מתועדת בדף "היסטוריית

  רכישות" באפליקציה, לפרק זמן או למספר עסקאות, כפי שייקבע על-ידי חברת דלק בלבד, מעת לעת.

  .30 בגין כל רכישה אשר תבוצע על-ידי המשתמש באמצעות האפליקציה, יצברו לזכותו סכומי כסף כמפורט בסעיפים

  32-34 בתקנון זה, אך לתקופת זמן מוגבלת (להלן: "סכום הכסף.)"

  .31 חברת דלק רשאית להחריג משתמשים מהוראות תקנון זה ולא לאפשר צבירת סכום כסף למשתמשים מסוימים,

  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כגון רכבי צה"ל וכוחות ביטחון.

  שתודלק. סכום הצבירה

  לליטר

  אג'

  סכום של 10

  המשתמש

  לזכות

  ייצבר

  .32 בכל תדלוק מזוהה באפליקציה,

  המקסימלית ב- 4 חודשים ממועד ההצטרפות ,הנובע מתדלוקים, לא יעלה על  30 ₪ . במידה והמשתמש לא הגיע

  בסיום התקופה 4( חודשים) ל- 50 ₪ צבירה (מתדלוק ומרכישות במנטה בהתאם לקבוע בתקנון זה,) ימחק כל סכום הכסף שצבר הלקוח. במידה והמשתמש הגיע בסיום התקופה 4( חודשים) ל- 50 ₪ צבירה (מתדלוק ומרכישות במנטה  בהתאם לקבוע בתקנון זה,) יעמוד הכסף  שצבר בתדלוק  לזכות המשתמש  למימוש בהתאם להוראות הסכם

  זה למשך שנתיים ממועד כל צבירה.

  .33 בכל רכישה בג'ו (למעט בגין מוצרים אשר יוחרגו על ידי החברה מעת לעת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי ובין היתר,

  סיגריות, מוצרי טבק ועישון, משקאות אלכוהוליים, רכיב הפיקדון במכלי משקה, שירותים מיוחדים, לרבות אך לא רק, משיכת מזומנים, טעינה סלולרית, רכישת כרטיסי גירוד או הגרלה כגון לוטו וטוטו, עיתונים, כרטיסי תדלוק, תשלום חשבונות, כרטיסי מתנה "(גיפטקארד)" וכיוצ"ב) באמצעות האפליקציה, ייצבר לזכות המשתמש סך השווה ל- 10% מסכום הקניה. במידה והמשתמש לא הגיע בסיום התקופה 4( חודשים) ל- 50 ₪ צבירה (מתדלוק ומרכישות במנטה בהתאם לקבוע בתקנון זה,) ימחק כל סכום הכסף שצבר הלקוח. במידה והמשתמש הגיע בסיום התקופה 4( חודשים) ל- 50 ₪ צבירה (מתדלוק ומרכישות במנטה בהתאם לקבוע בתקנון זה,) יעמוד הכסף שצבר

  בג'ו לזכות המשתמש למימוש בהתאם להוראות הסכם זה למשך שנתיים ממועד כל צבירה .

  .34 בכל רכישה של שירותי טעינה כהגדתם להלן, ייצבר לזכות המשתמש סכום השווה ל- 10% מסכום הרכישה. במידה והמשתמש לא הגיע בסיום התקופה 4( חודשים) ל- 50 ₪ צבירה (מתדלוק, שירותי טעינה ומרכישות במנטה בהתאם

  לקבוע בתקנון זה,) ימחק כל סכום הכסף שצבר הלקוח. במידה והמשתמש הגיע בסיום התקופה 4( חודשים) ל- 50 ₪ צבירה (מתדלוק, שירותי טעינה ומרכישות במנטה בהתאם לקבוע בתקנון זה,) יעמוד הכסף שצבר באמצעות

  רכישת שירותי טעינה לזכות המשתמש למימוש בהתאם להוראות הסכם זה למשך שנתיים ממועד כל צבירה .

  .35 לצורך זכאות למימוש סכום הכסף שנצבר על המשתמש לצבור לפחות 50 ₪ בתקופה של 4 חודשים, כאשר

  מקסימום הצבירה בתשלום עבור תדלוק, לא תעלה על 30 ₪ ב4- חודשים.

  .36 הגיע המשתמש לצבירה של 50 ₪ בתקופה של 4 חודשים, סכום זה וכל סכום נוסף שיצטבר יעמוד למימוש מיידי והמשתמש יהיה ראשי להשתמש בכסף שצבר לרכישות בג'ו למשך שנתיים ממועד כל צבירה. ככל שלמשתמש ישנה

  יתרה למימוש ברבעונים קודמים, סכום הצבירה שמיועד למימוש יצטרף ליתרה הקיימת

  .37 מימוש הכסף הניתן למימוש יתבצע על בסיס מנגנון ,FIFO כלומר – בכל מקרה יעשה שימוש ביתרה למימוש בעלת

  התוקף הקצר ביותר.

  .38 סכומי כסף שצבר המשתמש, ככל שצבר, עשויים להופיע בדף הבית של כל משתמש באפליקציה.

  ניתן לצבור ו/או לממש את סכום הכסף, רק במתחמי התדלוק הנמנים על "רשימת התחנות" כהגדרתה בסעיף 2

  לעיל ואשר עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעת חברת דלק.

  חברת דלק רשאית שלא לאפשר את מימוש סכומי הכסף או צבירה שלהן על-ידי המשתמש, כולן או חלקן, וכן רשאית למחוק יתרת סכומי הכסף, כולם או חלקם, במקרה בו יפר הלקוח/המשתמש איזה מתנאי השימוש באפליקציה, כולם או חלקם, או שפעל בניגוד לכל דין בנוגע לרישום או לשימוש שלו באפליקציה או בשירותים

  המוצעים באמצעותה או במקרה שנחשד בעשיית שימוש לרעה לרבות, אך לא רק, ביטול עסקה מכל סיבה שהיא,

  תשלום או

  באמצעי

  חוקי

  שימוש לא

  לעסקה,

  משתמש

  התכחשות

  מלאה,

  עסקה

  החזר

  חלקי,

  עסקה

  החזר

  באפליקציה.

  מובהר כי מימוש סכומי כסף תתאפשר במתחמי התדלוק ובחנויות הנוחות כמפורט ברשימת התחנות כהגדרתה

  בסעיף ,2 אשר תעודכן מעת לעת.

   

  כמו כן, לא ניתן לממש סכומי כסף עבור תדלוק, סיגריות ומוצרי טבק ועישון, משקאות אלכוהוליים ועבור שירותים מיוחדים, לרבות אך לא רק, משיכת מזומנים, טעינה סלולרית רכישת כרטיסי גירוד או הגרלה כגון

  לוטו וטוטו וכד.' דלק רשאית לשנות רשימה זו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

   

  .39 בנוסף על האמור לעיל, באפליקציה יופיעו מבצעים ו/או קופונים שיתעדכנו מעת לעת בנוגע למוצרים או שירותים שונים  אותם  יהיה  המשתמש זכאי לממש במתחמי התדלוק, למעט במתחמי דלק מוחרגים כמפורט ברשימת התחנות, כהגדרתה בסעיף 2 וזאת באמצעות האפליקציה, בכפוף לתנאי המבצע ו/או הקופון הרלוונטי אשר יתווספו

  על תנאי השימוש דנן. מבצעים אלה יכולים להיות כלליים ו/ או פרסונליים.

  .40 מובהר, כי בכל מקרה מימוש המבצעים, ההטבות והמתנות כפוף למלאי הקיים במתחם תחנת הדלק הרלבנטי.

  .41 טעינת רכב חשמלי האפליקציה מאפשרת שירותי טעינת רכב חשמלי (להלן: "שירותי הטעינה)" באמצעות עמדות טעינה הפזורות בתחנות דלק של חברת דלק ברחבי הארץ, בתחנות המסומנות כתחנות המאפשרות שירותי טעינה

  מתוך רשימת התחנות כהגדרתן לעיל וכמפורט באפליקציה, והכל בכפוף לשינויים ולעדכונים מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דלק (להלן: "עמודת הטעינה.)" למען הסר ספק שירותי הטעינה יתאפשרו באמצעות האפליקציה בלבד לאחר השלמת תהליך ההצטרפות לשירות על ידי המשתמש בהתאם להוראות תקנון זה. בגין שירותי הטעינה ישלם המשתמש סכומים המחושבים לפי זמן שימוש ותעריף העלול להשתנות מעמדת טעינה אחת לאחרת וכן להתעדכן מעת לעת על ידי דלק בהתאם לשקול דעתה. כמו כן האפליקציה מאפשרת גישה לקבלת מידע

  אודות עמדות הטעינה, מיקומן ביחס למשתמש והסטטוס שלהן.

  לצורך הענקת שירותי הטעינה כאמור לעיל, התקשרה חברת דלק עם חברת זוקו פאוור גז בע"מ ח.פ 514947332

  (להלן: "המפעיל,)"  באופן שרכישת שירותי הטעינה תבוצע באמצעות האפליקציה על דרך חיוב אמצעי תשלום

  אשר הזין המשתמש באפליקציה, ואילו התשלום בפועל בגין רכישת שירותי הטעינה יועבר ישירות למפעיל אשר

  יפיק חשבונית מס וקבלה למשתמש בגין התשלום הנ"ל.

  לשם טעינת רכב חשמלי של המשתמש, על המשתמש ללחוץ על כפתור ייעודי באפליקציה (טעינת רכב,) באמצעותו יוצג בפני המשתמש מסך ובו פרטי התחנה הרלבנטית בה הוא נמצא (לאחר שהאפליקציה זיהתה את מיקום

  המשתמש באותה תחנה.) בשלב זה, על המשתמש להזין את מספר עמדת הטעינה ומספר הקונקטור, לבחור, לפי

  או לפי קוט"ש, , ולחברת את הקונקטור לשקע הטעינה ברכב

  את הטעינה לפי סכום ב ₪

  שיקול דעתו להגביל

   

  ולהתחיל את פעולת ההטענה. לאחר סיום הטעינה תתקבל חשבונית לכתובת הדוא"ל אותה מסר המשתמש לדלק. סיכום העסקה יהיה זמין לצפייה על ידי המשתמש באפליקציה. מובהר, כי הקלדת מספר עמדת הטעינה ומספר הקונקטור, הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש והחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות

  למקרה שמקורו, במישרין או בעקיפין, בהקלדה ו/או זיהוי שגויים.

   

  המשתמש מאשר ונותן הסכמתו, כי בכל שימוש באפליקציה לצורך רכישת שירותי הטעינה, הנתונים אותם הוא מסר לדלק במסגרת הצטרפותו לאפליקציה לרבות פרטים לצורכי חיוב בגין שירותי הטעינה וכן נתונים אודות הטעינות אותן הוא ביצע באמצעות האפליקציה  יועברו, בנוסף לדלק, גם לידי המפעיל ולמשתמש לא תהיה כל

  טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי דלק ו/או המפעיל.

  ד.  קניין רוחני

   

  .42 חברת דלק או מי מטעמה הינה בעלת כל הזכויות, לרבות מלוא זכויות הקניין הרוחני, באפליקציה ו/או בכל תוכן

  במסגרת

  המופיעים

  ו/או סימני המסחר

  ו/או אייקונים

  עיצוב גרפי

  ו/או

  ו/או תצוגה ו/או תוכנה

  מידע

  ו/או

  האפליקציה, וכן הבעלים של כל הסודות המסחריים הנוגעים לאפליקציה, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או

  נוצרו על ידה ו/או עבורה.

  .43 אין   להעתיק   ו/או   לשכפל   ו/או   להפיץ   ו/או   להעביר   לצד   ג'   ו/או   לפרסם   ו/או   להשתמש

  בתכנים/מידע/תצוגות/תוכנות/עיצובים גרפיים/אייקונים/סימני מסחר של חברת דלק ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, האסור על-פי כל דין, לרבות אך לא רק חוק זכות יוצרים תשס"ח2007- ו/או פקודת סימני

  מסחר תשל"ב1972- ו/או חוק עוולות מסחריות תשנ"ט.1999-כמו כן, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי,

  לשם העתקה או אחזור של תכנים מתוך האפליקציה.

  .44 למען הסר ספק, השימוש של המשתמש באפליקציה ו/או בשירותים כהגדרתם לעיל לא מעניקה לו ו/או מעבירה אליו כל זכות מזכויותיה של חברת דלק כנזכר לעיל, כולן או חלקן. כמו-כן, אין בשימוש שיעשה המשתמש

  באפליקציה ו/או בשירותים האמורים, כדי להוות הרשאה ו/או מתן רישיון למשתמש לשימוש בתוכנה של

  האפליקציה ו/או לערוך בהן שינויים ו/או התאמות מכל סוג שהם.

  .45 החברה רשאית להורות למשתמש לבטל ו/או לבטל בעצמה כל קישור לאפליקציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והחברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכל קישור שיבצע המשתמש לתכנים ו/או שירותים

  הניתנים במסגרת אפליקציה.

  ה. מדיניות פרטיות

   

  .46 במסגרת השימוש שלו באפליקציה ו/או בשירותים כהגדרתם לעיל, המשתמש מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין

  ככל שהן נוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא, לרבות מלוא דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-

  1981 ותקנותיו.

  .47 חברת דלק או מי מטעמה יהיו רשאים, ללא הגבלת זמן, לאסוף, לשמור, לתעד ולכלול במאגרי המידע שלה

  ולהשתמש בכל הפרטים והמידע, כולו או חלקו, לרבות איחוד עם מידע שיתקבל ממאגרי מידע נוספים,  שמסר

  המשתמש במסגרת הרישום שלו לאפליקציה ו/או במסגרת השימוש שלו באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה, וכן כל מידע מכל סוג שהוא הנוגע ו/או הקשור ו/או הנובע מהשימוש של המשתמש באפליקציה ו/או מהשירותים, באופן ישר ו/או עקיף, לרבות (אך לא רק) בנוגע לרכישות דלקים על ידו בתחנות הדלק ו/או רכישת שירותי טעינה ו/או מוצרים שונים בחנויות הנוחות, הרגלי צריכה שלו, נתוני מיקום שונים שלו ועוד, וזאת לצרכים השונים של חברת דלק ו/או של מי מטעמה לרבות (אך לא רק) לצרכי תפעול האפליקציה; איסוף המידע והכללתו במאגרי המידע שלהן; פרסום, שיווק ומכירה; דיוור ישיר; שמירת קשר עם המשתמש. המשתמש נותן בזאת את

  הסכמתו המלאה לכך.

  .48 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חברת דלק או מי מטעמה רשאית ועשויה לחלוק את המידע הנ"ל על המשתמש או חלק ממנו, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים והם יהיו רשאים לעשות שימוש במידע המדובר

  מבלי שחברת דלק או מי מטעמה תהיה אחראית לשימוש זה.

  .49 בכל שימוש באפליקציה, מאשר המשתמש ונותן הסכמתו למדיניות הפרטיות כאמור בהסכם זה במלואה ולשימוש

  במידע. המשתמש מתבקש לעיין במדיניות הפרטיות בטרם השימוש באפליקציה ולאשר במקום המיועד לכך.

  .50 חברת דלק או מי מטעמה תחלוק מידע אישי ספציפי על המשתמש אם תידרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבימ"ש/בי"ד, חוק או צו בימ"ש/בי"ד/כל ערכאה שיפוטית כזאת או

  אחרת.

  .51 יודגש, לעניין פרטי כרטיס האשראי שימסור המשתמש במסגרת הליך רישומו לאפליקציה ו/או במסגרת השימוש

  שלו בה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה, כי החברה משתמשת בגוף חיצוני לצורך סליקת כרטיס האשראי

  של המשתמש ופרטים אלו אינם נשמרים על ידן. המשתמש מאשר ונותן הסכמתו מראש להעברת פרטי כרטיס

  האשראי שלו לחברת הסליקה שתיבחר עלידי חברת דלק או מי מטעמה ושמירתם אצלה, והיא, ביחד עם חברת

  האשראי של המשתמש, תהיינה אחראיות לגביית התשלום בגין הרכישה שיבצע המשתמש באמצעות

  האפליקציה לפי תנאי השימוש דנן.

   

  .52 חברת דלק ומי מטעמה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות הפרטים והמידע המועברים על-ידי המשתמשים באפליקציה ומניעת הגעתם לגורמים לא מורשים. אולם, במקרים שאינם בשליטתן

  ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהיה חברת דלק או מי מטעמה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם מידע זה יאבד ו/או ייגנב ו/או יגיע לכל גורם שהוא ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה, וזאת

  מבלי לגרוע מן האמור בפרק ו' לתנאי השימוש להלן.

  .53 המשתמש מסכים ומאשר בזאת מראש כי החברה או מי מטעמה יפנו אליו מעת לעת, בין בעל פה ובין בכתב, בין בדיוור ישיר ובין בכל דרך אחרת, לפי פרטי ההתקשרות שמסר במסגרת רישומו לאפליקציה או במסגרת שימושו בה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה ו/או המצויים בידיהן ו/או באמצעות הודעות טלפוניות ו/או בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת, לרבות לשם משלוח הודעות, פניות, דברי פרסומת, הצעה/ות לרכישת

  דלקים/מוצרים ועוד.

  .54 כמו-כן, המשתמש מסכים ומאשר בזאת מראש כי החברה או מי מטעמה ישלחו אליו באמצעות האפליקציה הודעות PUSH "(הודעות דחף)" וכל עדכון שהוא. האפליקציה עשויה לכלול שירות הודעות דחף במסגרתו מתבצע משלוח

  התראות וצלילים למכשיר הנייד שברשות המשתמש, באמצעות שרתי המכשיר עליו מותקנת האפליקציה, גם כשאפליקציה אינה פועלת. הודעות דחף, ככל שתישלחנה, תישלחנה בזמנים ובתדירות שיקבעו על ידי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מאשר ומסכים בזאת לקבלת הודעות דחף כאמור. המשתמש יכול לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל הודעות דחף, בעל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותו. ידעו למשתמש והוא מאשר בזאת, כי ביטול אפשרות לקבל הודעות דחף עלול להוביל לכך שעדכונים חשובים, לרבות בדבר מימוש זכויות ו/או שינויים כלשהם, לא יגיעו לידיעתו וכן עלול להוביל למצב בו לא יתאפשר ללקוח לבצע

  תשלום בחנויות ג'ו באמצעות האפליקציה והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

  .55 מובהר בזאת, כי במסגרת השימוש באפליקציה עלולים להופיע קישורים לעמודים, תכנים ו/או שירותים של צדדים שלישים, שאינם קשורים בהכרח לחברה ואינם בשליטתה ו/או פיקוחה והחברה לא תישא באחריות בקשר לתכנים

  ושירותים אלה ו/או לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם והמשתמש מוותר בזאת על כל

  טענה /ואו תביעה בעניין זה כלפי החברה.

  .56 החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות לעיל מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי

  כזה או אחר שייעשה בה וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס אליו.

  ו. הגבלת אחריות של חברת דלק או מי מטעמה

   

  החברה או מי מטעמה אינן אחראיות לאמינות, דייקנות וביצוע הפעולות השונות באמצעות האפליקציה, על תכניה

  ויישומיה, אשר נפגמו שלא עקב מעשה ו/או מחדל של החברה.

  .57

  החברה ו/או מי מטעמה שואפת להעניק למשתמש רמת שירות ניאותה בעת השימוש באפליקציה לשם רכישת דלקים בתחנות הדלק ו/או מוצרי/ם בחנויות הנוחות, אך היא אינה מתחייבות שהאפליקציה ו/או השירותים המוצעים באמצעותה ו/או מחשבי עמדות התדלוק בתחנות הדלק ו/או מחשבי חנויות הנוחות, לא יופרעו, יפעלו כסדרם בלא הפסקות ו/או תקלות ו/או ללא טעויות ו/או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית. כמו-כן, חברת דלק או מי מטעמה, אינה מתחייבת שלא יהיו נזקים, קלקולים, כשלים ותקלות באפליקציה ו/או במחשבי עמדות התדלוק בתחנות הדלק ו/או במחשבי חנויות הנוחות, לרבות איבודי נתונים ו/או תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת ו/או ברשת האינטרנט השונים ו/או ברשת הטלפוניה ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים של

  .58

  ניתן לעשות שימוש

  ו/או בכל מדיה אחרת אשר באמצעותה

  קווי התקשורת/אינטרנט/טלפוניה/סלולארית

  באפליקציה ו/או בשירותים שניתן לרכוש באמצעותה. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת דלק ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות הללו, יכולותיו ומגבלותיו והוא מוותר בזאת מראש

  ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת דלק ו/או מי מטעמה בעניין זה.

  מבלי לגרוע מן האמור בכלל תנאי השימוש באפליקציה, החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שייגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה מכל שימוש באפליקציה ו/או היעדר שימוש בה ו/או היעדר יכולת שימוש בה ו/או מתן ו/או אי מתן השירותים כהגדרתם לעיל ו/או בכל הקשור ו/או הנוגע אל סכומי כסף שנצברו. המשתמש מצהיר בזאת כי לא יהיו לו ו/או לכל גורם אחר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חברת דלק ו/או מי מטעמה בעניינים

  אלה והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא נגדן בעניינים האמורים.

  .59

  החברה או מי מטעמה יהיו זכאים לקבל מהמשתמש פיצוי ושיפוי מלאים ומידיים בגין כל הפרה של המשתמש את מי מתנאי השימוש דנן (כולם או חלקם) ו/או כל הוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא שייגרם להן ו/או למי מטעמן כתוצאה מכל פעולה ו/או היעדר פעולה מצד המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או שימוש שלו באפליקציה, על תכניה ויישומיה, ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה ו/או כתוצאה ממסירת מידע/תוכן מכל סוג שהוא ו/או העברת ו/או העלאת מידע/תוכן לאפליקציה על-ידי המשתמש ו/או מי מטעמו כנזכר לעיל שהינו מזיק ו/או מפר כל דין, ו/או בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד מי מהן מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם הרישום של

  11

  המשתמש לאפליקציה ו/או השימוש שעשה המשתמש בה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה.

  .60

  המשתמש מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד חברת דלק ו/או מי מטעמה ו/או בגין הרישום שלו לאפליקציה ו/או לשימוש שעשה באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית הנובעת מכך ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהם שייגרמו לחברת דלק או

  למי מטעמה בשל כך.

  .61

  ז.  כללי

   

  .62 תנאי השימוש באפליקציה נתונים לשינויים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת דלק, כפי שיתפרסם מעת לעת באפליקציה וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בתנאי השימוש באפליקציה וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף

  השימוש בה ו/או בשירותים המוצעים

  ו/או

  האפליקציה

  הקשור עם

  בכל

  מטעמו

  למי

  ו/או

  אליו

  בהתייחס

  באמצעותה.

  .63 המשתמש מאשר ומסכים לקבל כל הודעה מהחברה ו/או גורמים הקשורים לאפליקציה, לרבות הודעות הקשורות

  ברכישת מוצר ו/או תדלוק, וכן הודעות בכתב לפי כל דין – כהודעות המוצגות באפליקציה.

  .64 החברה או מי מטעמה רשאים לשנות מעת לעת את צורתה ו/או המבנה של האפליקציה וכן להשביתה מעת לעת, בין היתר לצורכי תחזוקה ולכל צורך אחר, ואף לסגור אותה, לזמן מוגבל או לצמיתות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה

  הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר.

  במקרה של השבתה מלאה או סגירת האפליקציה לשימוש – תינתן הודעה על ידי החברה בדבר אופן מימוש סכומי

  כסף שנצברו לזכות הלקוח, היכן ניתן יהיה לממש ומה פרק הזמן למימוש.

  .65 חברת דלק רשאית להמחות זכויותיה באפליקציה, כולה או חלקה, לכל גורם שהוא, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  על כלל רבדיה, לרבות הרישום אליה והשימוש בה ובשירותים המוצעים באמצעותה מצד

  האפליקציה,

  על .66

  המשתמש, ועל כל הקשור אליה ו/או אל תנאי השימוש דנן ו/או על היחסים שבין המשתמש לבין חברת דלק ו/או מי מטעמה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך לדון בסכסוך משפטי שנתגלע בכל עניין שבין

  הצדדים הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו או במחוז מרכז בלבד.

  .67 תנאי השימוש באפליקציה מבטאים וממצים את כל ההבנות שהתגבשו בין המשתמש לבין חברת דלק ו/או מי מטעמה בנוגע לאפליקציה על כלל רבדיה, לרבות הרישום אליה והשימוש בה ובשירותים המוצעים באמצעותה, וכל הסדרים ו/או מצגים ו/או הבנות שהיו בטרם אישור המשתמש את תנאי השימוש באפליקציה, ככל שלא קיבלו

  ביטוי מפורש בתנאי השימוש דנן, מבוטלים בזאת ולא יהיו להם כל תוקף.

  .68 החברה תהא רשאית לשנות את תנאי השימוש באפליקציה, או כל חלק מהם, מעת לעת, כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות פרסום גרסה מעודכנת לתנאי השימוש באפליקציה. עם פרסום גרסה חדשה של

  תנאי השימוש יחול הנוסח העדכני ביחס לכל פעילות הלקוח באמצעות האפליקציה.

  .69 ויתר מי מהצדדים על כל זכות הנתונה לו על-פי תנאי השימוש באפליקציה, לא יהווה הוויתור תקדים לגבי מקרה

  זהה אחר ואותו צד לא יהיה מנוע מלחזור ולממש בכל עת זכות שוויתר עליה כאמור.

  .70 לא יהיה כל תוקף לשינוי, תיקון, ביטול, ארכה, תוספת, ויתור, דחייה, הקלה או שחרור מתנאי השימוש

  באפליקציה, כולם או חלקם, אלא אם יעשה במפורש ובכתב על-ידי חברת דלק.

  .71 כתובת המשתמש לצורכי כל המפורט בתנאי השימוש באפליקציה היא לפי פרטי ההתקשרות עם המשתמש שמסר

  המשתמש במסגרת הליך הרישום למערכת.

  פארק גרין וורק, קיבוץ יקום, טלפון 09-

  .72 כתובת חברת דלק לצורכי כל המפורט בתנאי השימוש באפליקציה היא

  9629060 או כל כתובת אחרת עליה תודיע דלק.

  .73 כל הודעה על-פי תנאי השימוש באפליקציה, תהא בכתב ותישלח בדואר רשום, במסירה ידנית, בפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני. הודעה שתישלח לצד שכנגד בהתאם לסעיף זה לתנאי השימוש באפליקציה תיחשב כאילו הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו תוך 72 שעות באם שוגרה בדואר רשום, תוך 24 שעות באם שוגרה בפקסימיליה

  או בדואר אלקטרוני, ואילו אם נמסרה ביד- במועד מסירתה.

  51\2727\10\ד

  59\2727\10\ד

גלישה באתר

 

 1. המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות, נועד לשם מתן מידע בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ לרכישת מוצר או שירות כלשהם, בין אם בקשר למידע ו/או מוצרים/שירותים של חברת דלק ו/או מי מטעמה ו/או חברות בנות שלה ו/או מי מטעמן ובין אם בקשר למידע ו/או מוצרים/שירותים של צד שלישי.
 2. חברת דלק אינה מתחייבת כי המידע המצוי באתר הינו מדויק ועדכני למועד הגלישה של הגולש באתר ולגולש ידוע כי מידע זה נתון לשינויים ו/או תוספות ו/או השלמות מעת לעת.
 3. חברת דלק רשאית לחסום גישה לאתר בכללותו ו/או למידע כזה או אחר המצוי באתר, לכלל הגולשים או לחלקם, מכל סיבה שהיא ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. הגולש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות המופיעות באתר.
קניין רוחני

 

 1. האתר, על תוכנו, עיצובו והמידע המופיע במסגרתו, לרבות המלל, צילומים, גרפיקה, קטעי אודיו ווידאו, סימני מסחר וכיו"ב, הינו קניינה הבלעדי של חברת דלק ו/או של מי מטעמה, היא מחזיקה בכל הזכויות בו ולמשתמש אין כל זכות בו ללא יוצא מן הכלל.
 2. עצם השימוש באתר לא מעניקה לגולש ו/או מעבירה אליו כל זכות מזכויותיה של חברת דלק, כולן או חלקן.
 3. הגולש מתחייב בזאת שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לשווק ו/או להעביר לצד שלישי ו/או לפרסם ו/או להשתמש במידע, בנתונים ובתכנים של חברת דלק המוצגים באתר ו/או בסימני המסחר של חברת דלק ו/או לעשות בהם כל פעולה ו/או שימוש, במישרין או בעקיפין, האסור על-פי כל דין, לרבות חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או פקודת סימני מסחר תשל"ב-1972 ו/או חוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999 ו/או כל דין אחר, אלא אם חברת דלק התירה זאת לגולש במפורש מראש ובכתב.
מדיניות פרטיות

 

 1. במסגרת השימוש באתר, הגולש מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין הנוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא, לרבות דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו.
 2. חברת דלק תהא רשאית להשתמש במידע שמסר לה המשתמש ללא כל הגבלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל מידע ו/או נתון ו/או תוכן אשר יועברו על-ידי הגולש לאתר ו/או לחברת דלק ו/או למי מטעמה ו/או לחברות הבנות שלה ו/או למי מטעמן, במסגרת השימוש שלו באתר, ייחשב כמידע גלוי שלא חל עליו חסיון כלשהו, וחברת דלק ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להשתמש במידע כאמור, לכל מטרה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל סייג.

כמו-כן ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, הגולש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכך שכל שימוש שלו באתר, אשר דורש הזנת פרטיים אישיים ו/או אחרים, בין ביוזמתו ובין ביוזמת חברת דלק, יתועד במאגרי חברת דלק ו/או מי מטעמה וכי כל הפרטים שנמסרו על ידו כנזכר לעיל ייכללו במאגר/י המידע הרשומים של חברת דלק ו/או מי מטעמה והיא תהא רשאית לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא בפרטים אלה, לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל סייג.

 1. חברת דלק רשאית לחלוק מידע על הגולש, שנמסר לה על ידו במסגרת האתר, עם מפרסמים, שותפים עסקיים וגופים אחרים. כמו-כן, חברת דלק תחלוק מידע על הגולש, היה ותידרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט/בית דין, חוק או צו בית משפט/בית דין/כל ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת.
הגבלת אחריות

 

 1. הגולש יישא לבדו באחריות מלאה ובלעדית בכל הקשור עם השימוש שלו באתר ו/או נכונות כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים שיימסרו על ידו לחברת דלק במסגרת השימוש שלו באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר, על כל המשתמע מכך.
 2. חברת דלק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על השימוש שיעשה הגולש באתר ו/או על כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים שיימסרו על-ידי הגולש במסגרת השימוש שלו באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ולא יישאו בשל כך בכל אחריות מכל סוג שהיא.
 3. לגולש, שגלש ו/או עשה שימוש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ו/או במידע המופיע במסגרתם ו/או העביר מידע ו/או נתונים ו/או תכנים לאתר ו/או לחברת דלק, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת דלק ו/או מי מטעמה בעניינים האמורים, כולם או חלקם, והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת דלק ו/או מי מטעמה בעניינים אלה.
 4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חברת דלק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול לגולש ו/או לכל צד שלישי עקב ו/או כתוצאה מגלישה באתר ו/או משימוש מכל סוג שהוא שעשה הגולש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ו/או במידע המצוי בהם ו/או בגין העברת מידע על ידו לאתר ו/או לחברת דלק.
 5. חברת דלק ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל פעולה מכל סוג שהיא שתוליד קשר ו/או התקשרות בין הגולש לבין צד שלישי כזה או אחר כתוצאה משימוש של הגולש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר, ולא יישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל ההתקשרויות האמורות, במישרין או

בעקיפין, לרבות כל נזק מכל סוג שהוא, ובהם נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול לגולש ו/או למי מטעמו עקב ו/או כתוצאה מאותו קשר ו/או התקשרות שבין הגולש לבין צד שלישי כנזכר לעיל.

 1. באתר יכול ויופיעו קישוריות (לינקים) לאתרי אינטרנט של צדדי שלישיים. מובהר בזאת, כי חברת דלק ו/או מי מטעמה אינם אחראים לתקינות הקישוריות הללו ו/או לאתרי האינטרנט של הצדדים השלישיים ו/או לנכונות ו/או אמיתות המידע/מצגים/נתונים המופיעים באותם האתרים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חברת דלק לא תהיה אחראית ולא תישא, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול לגולש ו/או למי מטעמו עקב ו/או כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע/מצג/נתון הנוגע לצד ג', שמופיע באתר ו/או באתר של אותו צד ג'.
 2. הגולש מתחייב לפצות ולשפות את חברת דלק ו/או מי מטעמה על מלוא הוצאותיהם ונזקיהם מכל סוג שהם שייגרמו להם בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד מי מהם מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם השימוש שעשה הגולש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ו/או במידע המצוי במסגרתם ו/או המידע ו/או נתונים ו/או תכנים שהועברו על ידו לאתר.
 3. הגולש מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד חברת דלק ו/או מי מטעמה בגין השימוש שעשה הגולש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ו/או במידע המצוי במסגרתם ו/או בגין העברת המידע ו/או נתונים ו/או תכנים על ידו לאתר ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית הנובעת מכך ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהם שייגרמו לחברת דלק ו/או למי מטעמה בשל כך.
 4. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הפרה מצד הגולש ו/או מי מטעמו של תנאי מתנאי השימוש באתר יזכה את חברת דלק ו/או מי מטעמה, בנוסף לסעדים המגיעים להם מהגולש ו/או ממי מטעמו על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה.
דילוג לתוכן