תקנון הגרלת רכב לקמפיין השקת אפליקציית דלק החדשה

 1. מבוא ופרשנות: 

תקנון זו נועד להסדיר את הכללים לפיהם תנוהל הגרלת פרסים (להלן: "ההגרלה"), הנערכת על-ידי חברת דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ (להלן: "עורכי ההגרלה"), כמפורט להלן.

התחרות נערכת על ידי עורכי ההגרלה בהתאם להוראות תקנון זה ואשר תקנון זה הוא תקנונה.

השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד, והתקנון מתייחס לגברים ונשים כאחד.

השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים, וכן ההיפך, לפי הקשר הדברים והדבקם.

כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.

על אף כל האמור בתקנון זה כמפורט להלן, עורכי ההגרלה שומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדית, לקצר את תקופת התחרות, לשנות את תנאי תקנון זה ו/או את תנאי ההשתתפות בתחרות, ולבטל את התחרות בכל עת.

 

 1. הגדרות 

בן 18 ומעלה אשר  מקבל על עצמו בעצם השתתפותו בהגרלה את תנאי תקנון זה, ומאשר את תנאי תקנון זה לרבות הסכמתו לפרסום פרטים בדבר זכייתו באמצעי התקשורת ו/או לצרכים שיווקיים/קידום מכירות כאמור, אשר ביצע הרשמה מלאה, כהגדרתה להלן לאפליקציית "דלק" ורכש אחד מהמוצרים שנמכרים ברשת חנויות הנוחות "דלק מנטה", באמצעות האפליקציה (למעט תדלוק).

"משתתף" 

-דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ ח.פ. 513094219, מרחוב גיבורי ישראל 7 נתניה

"עורכי ההגרלה"

כלי-רכב חדש מדגם שברולט TRAILBLAZER LS אותו רכשו עורכי ההגרלה מאת יבואן הרכב, יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ (להלן: "יבואן הרכב"), לשם הענקתו כפרס במסגרת ההגרלה. 

"הפרס"

החל מיום 17.11.20 ועד ליום 9.3.21, כולל.

על אף האמור לעיל, עורכי ההגרלה יהיו רשאים להפסיק ו/או להאריך את התחרות בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.

"תקופת השתתפות בהגרלה"

עו"ד ברוך שטיימן

"המפקח"

דף הבית של דלק מנטה ו/או באפליקציית דלק ו/או אתר האינטרנט של דלק מנטה www.delek.co.il  

"אמצעי פרסום שמות הזוכים  בהגרלה"

 

 1. כללי

 1. עורכי ההגרלה יהיו רשאים להפסיק את ההגרלה ו/או חלק ממנה ו/או לקצרה ו/או להאריכה ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בה כל שינוי לרבות לגבי מועד בחירת הזוכים, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם בדף הבית של דלק מנטה ו/או בעמוד באתר האינטרנט של דלק מנטה שכתובתו www.delek.co.il

 2. ניתן יהיה לעיין בתקנון זה במשרדי עורכי ההגרלה, ברח' גיבורי ישראל 7, נתניה, במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש וכן באתר האינטרנט של דלק מנטה www.delek.co.il וכן באפליקציה כהגדרתה להלן.

 3. הודעה בדבר בחירת הזוכים תפורסם בעמוד הכניסה לאתר האינטרנט שכתובתו www.delek.co.il ו/או בדף הבית של דלק מנטה.

 4. עורכי ההגרלה שומרים על זכותם לפרסם את ההגרלה באמצעים נוספים, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

 1. הצהרת, התחייבות ואחריות המשתתף

 1. ידוע למשתתף כי עצם השתתפותו בהגרלה מהווה הסכמה לתקנון זה.

 2.  למשתתף לא תהיה כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי ההגרלה ו/או לפעולות בהן ינקטו עורכי ההגרלה ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ככל שיגרמו.

 3. עורכי ההגרלה רשאים, ע"פ שיקול דעתם הבלעדי לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו בתקנון זה ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ומימושו.

 4. המשתתף מסכים כי כל תקלה, איחור וכדומה, שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, מגיפה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. 

 5. המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר שידוע לו כי יתכן ועל אף מאמצי עורכי ההגרלה, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או מחשוב בכל שלב משלבי ההגרלה, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרס בהגרלה ו/או לממשו ו/או לקבלו. המשתתף מסכים לפטור את עורכי ההגרלה ו/או המפקח מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד.

 6. המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וכן דבר זכייתו בהגרלה וקבלת הפרס עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים וכי בהשתתפותו בהגרלה מביע המשתתף ו/או המבקש להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו, במסגרת הפרסומים האמורים ולרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה וכתנאי להשתתפותו בהגרלה קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור. 

 

 1. שיטת ההגרלה

  1. על מנת להשתתף בהגרלה, על המשתתף לעמוד בתנאי תקנון זה, להוריד לטלפון הנייד אפליקציית "דלק" (להלן: "האפליקציה"), לבצע הרשמה מלאה לאפליקציה ולבצע רכישה באמצעות האפליקציה (למעט תדלוק) של מוצר אחד ממוצרים שנמכרים ברשת חנויות הנוחות "דלק מנטה", המשתתפות בהגרלה ופעילות באפליקציה בלבד, כמפורט בנספח ב'. לעניין סעיף זה תיחשב "הרשמה מלאה" כהרשמה הכוללת מסירת פרטים מלאים וכן פרטים מלאים של כרטיס אשראי. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שעורכי ההגרלה יאשרו תשלום באמצעי תשלום "ביט" (BIT), והתשלום יתבצע באמצעות "ביט", לא יידרש המשתתף למלא פרטי כרטיס אשראי כאמור. 
  2. ההגרלה תיערך בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז 1977.

  3. ההגרלות תיערכנה בימים: 10.12.20, 10.1.21, 10.2.21 ו-10.3.21 במשרדי עורכי ההגרלה. במסגרת כל תקופת ההגרלה יוגרלו 4 פרסים בלבד (פרס אחד בלבד לכל הגרלה, בכל יום כאמור) ובגורל יעלה זוכה אחד, בכל יום של הגרלה כאמור ובסה"כ 4 זוכים בלבד מבין כל המשתתפים, בכל תקופת ההשתתפות בהגרלה. ההגרלות תחולנה על כל משתתף שנכנס להגרלה עד שעה 10:00 במועד ההגרלה. עסקת רכישה אחת ביום תעניק למשתתף את הזכות להשתתף בהגרלה. משתתף יכול להגדיל את סיכויי הזכייה שלו בהגרלה, בכך שיבצע יותר רכישות . למשל, אם במהלך 5 ימים, ביצע המשתתף 5 רכישות (אחת בכל יום ולא מעבר לכך) ובכפוף לתנאי תקנון זה.

  4. עורכי ההגרלה יגרילו מתוך סך כל המשתתפים בתקופת ההגרלה את הפרס כך שהעלאת הזוכה בגורל, תתבצע באופן אקראי.

  5. המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי מלאים ונכונים (למען במקרה של תשלום באמצעות "ביט"), האפליקציה לא תהיה זמינה לשימוש והמשתתף לא יהיה זכאי להשתתף בהגרלה.

 

 1. המפקח

 1. כמפקח על ההגרלה ישמש עו"ד ברוך שטיימן, גיבורי ישראל 7 נתניה

 2. המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכי ההגרלה למשתתפים, לרבות הזוכים בהגרלה או לטוענים לזכייה.

 3. החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה זו הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף ו/או הזוכה מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.

 

 1. הגבלת השתתפות

 1. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי, מנהלי, שותפי ובני משפחותיהם של עורכי ההגרלה ובכלל זה חברת האם, חברות בנות וכל חברה קשורה אחרת, המפקח, יבואן הרכב וכן של כל מי שסייע לעורכי ההגרלה בעריכת ההגרלה לרבות יועצים, פרסומאים ובתי דפוס. 

 

 1. הפרס 

 1. הפרס למשתתף הזוכה בהגרלה, הוא כלי-רכב חדש מדגם שברולט TRAILBLAZER LS. סה"כ יוגרלו במהלך כל תקופת הגרלה 4 כלי-רכב, אותם רכשו, כאמור, עורכי ההגרלה, לשם הענקתם כפרסים במסגרת ההגרלה.

 2. הזוכה מתחייב לשתף פעולה עם יבואן הרכב לשם קבלת הרכב ורישומו על-שמו.

 3. ככל שיחולו תשלומי מיסים ו/או תשלומים אחרים, במסגרת מסירת הפרס לזוכה, הם יחולו על הזוכה בלבד ועורכי ההגרלה לא יישאו בכל תשלום הקשור במסירת הפרס ורישומו על שם הזוכה. למען הסר ספק מובהר כי מסירת כלי-הרכב לזוכה כפופה להסדרת תשלום המס הנדרש בגין הזכייה (כנגזרת משווי הרכב כחדש, בהתאם למחירון היבואן, כולל אגרת רישוי).

 4. עורכי ההגרלה לא יהיו אחראים לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו, והאחריות לאלה הינה של יבואן הרכב בלבד.

 

 1. איתור הזוכים והענקת הפרסים

 1. לאחר הגרלת הזוכים, יפעלו עורכי התחרות לאיתור הזוכים בהתאם לפרטים המצויים בידם לשם מתן הודעה לזוכים בדבר זכייתם בתחרות, וכן יפרסמו את שמות הזוכים באמצעי פרסום בהתאם לתקנון זה

 2. לאחר איתור הזוכים, תימסר להם הודעה מפורטת בדבר זכייתם בהגרלה. ככל שלא יהיה ניתן להשיג המשתתף הזוכה באמצעות פרטים אותם מסר וזאת בתוך 28 ימים ממועד בחירת הזוכה, יוגרל זוכה חדש באופן מיידי ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל כך. 

 3. לאחר איתור הזוכה באמצעות טלפון או כתובת דואר אלקטרוני, מתחייב הזוכה להגיע למיקום שיורו לו עורכי ההגרלה, במועד בו יתבקש על ידי עורכי ההגרלה ולחתום על הצהרת זוכה בנוסח המופיע כנספח א' לתקנון ולמסור לעורכי ההגרלה צילום תעודת זהות. 

 4. עורכת ההגרלה תאפשר לזוכה לקבל את הפרס במשך תקופה של 30 ימים לפחות מיום פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות או מיום משלוח ההודעה לזוכה בדואר רשום בדבר זכייתו לפי המאוחר מביניהם. 

 5. מובהר כי קבלת הפרס מותנית בעמידת הזוכה בכל ההתחייבויות כאמור בתקנון זה ובסעיף זה בפרט. 

 6. עורכי ההגרלה לא יאפשרו לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס שבו זכה בכל אופן שהוא.

 7. עורכי ההגרלה שומרים לעצמם הזכות לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בפרס לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבל אישורו של המפקח לגבי כל מקרה ומקרה:

 1. חשש לאי תקינות ו/או זיוף

 2. סירוב לאשר בחתימה קבלת הפרס

 3. סירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל הפרס

 4. אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון

 1. עורכי ההגרלה שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את שמות הזוכים בכל אמצעי מדיה ובכל מועד שימצאו לנכון.

 2. אחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורכי ההגרלה לא יישאו בכל אחריות בשל אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות, בעקיפין ו/או במישרין בזוכה.

 3. בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכי ההגרלה יהיו רשאים שלא לאפשר את מימוש הפרס על ידי מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 4. הזוכים בהגרלה פוטרים את עורכי ההגרלה ו/או מי מטעמם מכל טענה או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר, אשר יתגלה בפרס.

 5. ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה לקבלת מסרים שיווקיים ופרסומות של עורכי ההגרלה. פרטיו האישים, אותם מסר המשתתף ישמרו במסגרת ההגרלה, במאגר המידע של עורכי ההגרלה. המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי מאגר מידע זה משמש למטרות פרסום ושיווק, לרבות דיוור ישיר. המשתתף רשאי לבקש את הסרתו ממאגר מידע זה ומתפוצת הדיוור באמצעות שליחת מייל לכתובת info@delek.co.il

 

נספח א' - הצהרת הזוכה

 

אני הח"מ  ____________ ת.ז ___________מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את הפרס בו זכיתי בהגרלה שנערכה על-ידי חברת "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו-דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ (להלן: "עורכי ההגרלה").

 

 1. הנני מצהיר/ה כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כלפי עורכי ההגרלה ו/או המפקח ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מעבידיהם ו/או שולחיהם ו/או מי מטעמם בקשר עם עריכת ההגרלה ו/או זכייתי בפרס.

 1. הנני מצהיר/ה על הסכמתי להשתתף (במידה ואידרש) בצילומים שיפורסמו בכל אמצעי פרסום שהוא שייבחר ע"י עורכי התחרות לצורך פרסום עורכי ההגרלה וזכייתי בהגרלה. ידוע לי כי עורכי ההגרלה רשאים אך אינם מחויבים לעשות שימוש בחומר צילומי שיעמוד לרשותם בתום הצילומים וכמו כן כי לא אהיה זכאי/ת לתשלום או תמורה כלשהם בעבור הצילומים.

 1. הנני מצהיר/ה כי אין ולא יהיו לי כל טענות כלפי עורכי ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם בגין טיב ו/או איכות הפרס, בכפוף לתנאי התקנון.

 1. הנני מצהיר/ה כדלקמן:

 1. אינני עובד או מנהל או שותף בעורכי ההגרלה ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה.

 2. אינני עובד או מנהל או שותף של המפקח, אינני עובד במשרד המפקח ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה.

 3. אינני עובד או מנהל או שותף של כל גורם שעזר לעורכי ההגרלה בעריכת ההגרלה לרבות, יבואן הרכב, יועצים, פרסומאים ובתי דפוס ואינני בן משפחה של אחד מאלה.

 1. הנני מצהיר/ה כי הצהרתי זו ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי הזדמנות לעיין בתקנון ההגרלה.

 

ולראייה באתי על החתום:

 

_____________________   _______________________  ________________

      שם פרטי ומשפחה                          ת"ז                                                חתימה

ד\10\2699\64

 

נספח ב' – רשימת התחנות המשתתפות

ID

שם תחנה

חנות מנטה

כתובת

102

דברת

מנטה

ליד קיבוץ דוברת

199

נין התבור

מנטה

כפר נין

345

שדה תרומות (ביכורה)

מנטה

מושב שדה תרומות  (כביש 90)

201

ניר דוד (גן השלושה)

מנטה

בכניסה לגן השלושה

151

גל הבקעה

מנטה

מפגש הבקעה (כביש 90) בקעת הירדן

320

נהלל

מנטה

כפר מנשייה זבדה

270

מגדל העמק

מנטה

הנפח

39

עפולה יוקלר

מנטה

החטיבה 9, עפולה

198

עפולה העמקים

מנטה

החרוד 7, עפולה

323

גן נר

מנטה מרקט

צומת גן נר

264

שדה נחום

מנטה

קיבוץ שדה נחום

78

דלק טבריה  (שערי טבריה)

מנטה

רח' אלחדיף טבריה

50

אפיקים

מנטה מרקט

בכניסה לקיבוץ אפיקים

300

הר יונה-מנטה

מנטה

נצרת עלית רח' הפיריון, אזה"ת ג'

117

סיכת רוזנפלד

מנטה

נצרת עלית רחוב מעלה יצחק 11

12

אספסת

מנטה

המפעלים האזוריים עמק בית שאן

128

האיצטדיון

מנטה

נצרת עלית- רחוב יזרעאל 46 .צמוד לאצטדיון כדורגל

272

רמזי נצרת

מנטה

נצרת -כביש עוקף נצרת -מס' 3001

111

גולני דרום

מנטה

צומת גולני כביש77 טבריה נצרת

115

גולני צפון

מנטה

כביש 77 צומת גולני

176

בית לחם הגלילית (176)

מנטה

מחלף זרזיר כביש 77 בין צומת המוביל לצומת ישי

274

קפלן

מנטה

מחלף עוקף רמלה / לוד צומת אחיסמך

360

פארק צרעה

מנטה

אזה"ת פארק צרעה סמוך לבית שמש וקיבוץ צרעה

40

נחשון

מנטה

צומת נחשון (כביש 44) בין רמלה לבית שמש

145

גוש עציון

מנטה

ד.נ. צפון יהודה, צומת גוש עציון, כביש 60

354

קסטל

מנטה

שדרות החוצבים 42 מבשרת ציון

229

מבוא ביתר

מנטה מרקט

כביש 375 בכניסה למבוא ביתר

278

גבעת זאב

מנטה מרקט

צומת גבעת זאב

265

הסדנא

מנטה

הסדנא 20, תלפיות, י-ם

184

הר תמיר

מנטה

יעקב אליאב 1, גבעת שאול, י-ם

152

מישור אדומים

מנטה

הר מחוור 2, א"ת מישור אדומים

188

מעבר מכמש

מנטה

כניסה למעלי מכמש ירושלים

119

נווה יעקב

מנטה

לאה גולדברג 1, נווה יעקב, י-ם

73

עיר שלם

מנטה

רח' הרצוג 1, צומת פ"ת ,ירושלים

179

ניות

מנטה

הרצוג פינת שניאור, ירושלים

126

תלפיות

מנטה

דב גרונר 1, ארמון הנציב, י-ם

366

ארז מודיעין (443)

מנטה

צומת שילת, כביש 443

162

צומת אורה

מנטה

צומת אורה, ירושלים

367

מודיעין יער (101)

מנטה

השדרה המרכזית 24, מודיעין

298

פוליבה

מנטה

הר עצמון, א"ת נשר, רמלה

263

גל ראשונים אשדוד

מנטה

רחוב אורט 1, אשדוד

190

דרך הים (יבנה)

מנטה

סנהדרין 34 (פינת דרך הים), יבנה

349

מנוחה

מנטה

צומת קוממיות, כביש מס' 40

147

עוזה

מנטה

כביש 40 מול מושב עוזה

31

קריית גת החדשה

מנטה

בכניסה לקרית גת דרך הדרום 7, צמוד לביג

267

באר טוביה

מנטה

א"ת באר טוביה

364

אשדוד ב"ב (בני ברית)

מנטה

כביש בני ברית (בכניסה הצפונית לעיר), אשדוד

294

סטאר סנטר

מנטה

מתחם סטאר סנטר, רח' ז'בוטינסקי, אשדוד

344

יד בנימין

מנטה

מושב יד בנימין

348

שדה עוזיה

מנטה

בכניסה למושב שדה עוזיה

53

נתיבות

מנטה

רח' ירושלים 2, נתיבות

276

ברור חיל

מנטה מרקט

בכניסה לקיבוץ ברור חיל

310

ניר עם

מנטה

בכניסה לקיבוץ ניר עם

369

אופקים

מנטה

פארק אפיקים, א"ת אופקים

57

גילת

מנטה

צומת גילת

159

מבקיעים

מנטה

מושב מבקיעים, ד.נ. חוף אשקלון

268

גל דניאל  (חוף אשקלון)

מנטה

הכניסה לישוב בת הדר

279

קולנוע אסתר

מנטה

התחייה 30, גבעת ציון, אשקלון

8

מסמיה

מנטה

כביש ראשי מסמיה

29

יזראמקס-מנטה

מנטה

שלם 1, ר"ג

3

רמה

מנטה

ז'בוטינסקי 67, רמת גן

35

עלית

מנטה

ז'בוטינסקי 4, רמת גן

342

אמיר

מנטה

הירקון 10, בני ברק

67

רמת השרון

מנטה מרקט

משה סנה 210, רמה"ש

32

גיבורי ישראל

מנטה מרקט

יגאל אלון 108, תל אביב - יפו

79

פרבר

מנטה

שד' ירושלים 210, תל אביב - יפו

331

שבעת הכוכבים

מנטה

יוסף נבו הרצליה (מול קניון שבעת הכוכבים)

259

גל טירה

מנטה

מזרח טירה כביש 551 לכיוון כוכב יאיר

336

השרון (קלנסוואה)

מנטה

א"ת קלנסוואה

365

מינואט

מנטה

לב הארץ א.ת. ראש העין

6

רמתיים

מנטה

דרך רמתיים הוד השרון

166

דורון

מנטה

נתיב האבות 1 כפר סבא

281

ביסקוויט

מנטה

רח' תעש' 2, כ"ס

291

חורשים

מנטה

בכניסה לגלגוליה (ביציאה מכביש 6 מחלף חורשים)

208

מפגש השלום

מנטה

כביש 444  ליד נווה ימין

357

שנקר

מנטה

רח' שנקר 8, פתח תקווה

287

קניאל

מנטה

משה דיין 14 פתח תקוה

214

סיבים

מנטה מרקט

הסיבים 53 ק.מטלון פ"ת

202

אם המושבות

מנטה

סימטת התבור 3 א.ת. סגולה פ"ת

295

סגולה

מנטה

דוד מרכוס 5 א.ת. סגולה פ"ת

187

כנות

מנטה

א"ת כנות

66

בית חנן

מנטה

כביש 42,ליד מושב בית חנן

21

נס ציונה

מנטה

רח' החרש 2, נס ציונה

80

מובילי גוש דן

מנטה

דרך השבעה 19, אזור

158

הצבי

מנטה

הפלד 20, א"ת חולון

197

מרכבות האש

מנטה

המרכבה 14, א"ת חולון

77

בית דגן

מנטה

צומת בית דגן

376

הכישור

מנטה

הכישור 47, חולון

146

ימית

מנטה

לישנסקי 6, ראשל"צ

244

דקל הזהב

מנטה

רח' לזרוב 35, ראשל"צ

215

מבואות ראשון

מנטה

משה בקר 32, ראשל"צ

123

שערי ראשון

מנטה

טוליפמן 1, ראשל"צ

135

מגשימים

מנטה

כניסה למושב מגשימים על כביש 40 לכיוון נתב"ג (ליד צומת שעריה)

358

יהוד

מנטה מרקט

רח' העצמאות 42, יהוד

373

נתב"ג

מנטה

נמל התעופה בן גוריון

338

השוק הסיטונאי

מנטה

צומת ניר צבי, א"ת צריפין

181

באר יעקב

מנטה מרקט

דרך חיים 1, באר יעקב

286

פרנס רחובות

מנטה מרקט

דרך הים 12, רחובות

261

מזכרת בתיה

מנטה מרקט

שדרות מוטה גור, מזכרת בתיה

227

קריית עקרון

מנטה

שד יצחק רבין, קרית עקרון

37

שעריים

מנטה מרקט

הרצל 68 רחובות

68

גדרה

מנטה

צומת כנות

218

קריית משה

מנטה

היצירה 4, א.ת. רחובות

353

עמק שרה

מנטה

פארק אופיר, קריית יהודית, ב"ש

175

אברהם מיתר

מנטה

דרך מיתר בכניסה למיתר

378

קאנטרי ב"ש

מנטה

דרך רמון 37, באר שבע

59

דלרום

מנטה

דרך חברון 4, באר שבע

164

מפגש הספורט

מנטה

שד' בן גוריון 16, באר שבע

114

עומרים

מנטה

דרך חברון 10, באר שבע

296

שיכון עובדים

מנטה

שדרות אליהו נאוי, באר שבע (צמוד לשדרה השביעית BIG)

301

פולג

מנטה

גיבורי ישראל, נתניה

61

השחר

מנטה

כביש החוף ליד מחלף פולג

260

הקדר

מנטה

הקדר 31, א"ת הישן, נתניה

303

הגביש (ברכת חנון)

מנטה

הגביש 6 (לכיוון בית סלקום), אזה"ת פנחס ספיר, נתניה.

239

גל נתניה

מנטה

רח' בן גוריון, מול מלון כרמל, נתניה

24

ירמולובסקי

מנטה

כיכר המשטרה, חדרה

22

אדגו/קריניס

מנטה

זלמן שזר 1, חדרה

361

עוקף חדרה

מנטה

כביש 65 בין הכניסה המערבית למזרחית של חדרה

347

הנצח תל מונד

מנטה

כניסה דרומית מבני דרור לתל מונד

182

דרור

מנטה

דרור זקס, אבן יהודה

228

תל -יצחק

מנטה

כניסה לקיבוץ תל יצחק

189

מגידו

מנטה

צומת מגידו

329

קציר

מנטה

צומת קציר ברטעה

211

מצר

מנטה

צומת מצר, קיבוץ מצר

319

כפר קרע

מנטה

צומת כפר קרע

207

שפיים

מנטה

מתחם הקנית שפיים

94

קריית חיים

מנטה

שד' דגניה 5, קרית חיים

64

רמת ישי

מנטה

רחוב הארז, רמת ישי

275

רמת ישי ביליה

מנטה

 

23

שדרות הנשיא

מנטה

שד' הנשיא 34, חיפה

377

טירת הכרמל

מנטה

הרצל 2, טירת הכרמל

108

אלדור

מנטה

שדרות ההגנה 33, חיפה

127

אלונים

מנטה

אלונים

363

חרמש

מנטה

החרמש 26, צ'ק פוסט, חיפה

141

מת"מ

מנטה

מרכז תעשייה מתם

163

פארק הרכב

מנטה

שד' ההסתדרות 149

314

קרית אתא

מנטה

דרך חיפה 43 חיפה

332

מבואות דליה

מנטה

דלית אל כרמל

154

הקישון

מנטה

שד' ההסתדרות 88 מפרץ חיפה

177

בת שלמה

מנטה

כביש 70

1

המפרץ

מנטה

שד' ההסתדרות 277 מפרץ חיפה

156

חלוצי התעשיה

מנטה

חלוצי התעשייה 40

112

טמרה העיר

מנטה

כביש ראשי בתוך העיר טמרה הישנה

116

מחלף זכרון יעקב

מנטה

בין צומת פרדיס לכביש החוף מס' 2

15

תל חנן

מנטה

רח' בר יהודה 138, חיפה

4

זכרון (המושבה)

מנטה

נילי 4 כניסה דרומית זכרון יעקב

316

קריית מלאכי

דיסקאונט

רח' פקר 1, קרית מלאכי

204

צ'ימבליסטה

מנטה

רח' המדע 21, א"ת צפוני אשדוד

210

איילון

מנטה

קיבוץ איילון

234

חורפיש

מנטה

כפר חורפיש כניסה מערבית

327

צליל החורש

מנטה

כביש 85 כרמיאל עכו לכוון עכו

322

שאג'ור

מנטה

כניסת בענה דיר אל אסד

45

מירון

מנטה

צומת מירון

324

יאנוח

מנטה

כניסה צפונית לכפר יאנוח

210

איילון

מנטה

קיבוץ איילון

90

געתון

מנטה 

דרך העצמאות

325

כרמיאל החדשה

מנטה 

מעלה כמונים

231

גל כרמיאל

מנטה 

צומת כרמיאל תפן

58

כפר יסיף

מנטה 

יאסיף

233

שלומי

מנטה 

א"ת שלומי

165

מפגש צביקה

מנטה 

כביש נהריה מעלות

235

נווה ספיר

מנטה 

שלום הגליל

282

טמרה החדשה

מנטה 

תמרה חדשה  כביש 70

219

שערי צפת

מנטה 

רח' הגדוד השלישי

70

ראש פינה

מנטה 

מרכז מסחרי

136

קצרין

מנטה 

אזור תעשייה קצרין

174

כחל

מנטה 

מושב כחל ד.נ. כורזים 12387

352

מחניים

מנטה 

כניסה לקיבוץ מחניים צומת מחניים

52

קריית שמונה

מנטה 

תל חי

311

חצור הגלילית

מנטה 

אזור תעשיה חצור הגלילית

362

סער

מנטה 

בכניסה לקיבוץ סער ליד נהריה

232

גל גלי חוף

מנטה 

אזור תעשיה דרומי עכו ( מול אצטדיון כדורגל)

63

דימונה

מנטה

רח' הפועלים, א"ת צפוני, דימונה

124

מצפה אילת

מנטה

רח' יהל, אילת

262

גל ערבה

מנטה

כביש 90, צומת הערבה

41

מצפה רמון

מנטה

רח' בראשית 1, מצפה רמון

26

נווה זוהר

מנטה

צומת נוה זוהר, סדום

48

עין יהב

מנטה

כביש הערבה בכניסה למושב עין יהב

98

ערד

מנטה

בכניסה לערד

280

שדה בוקר

מנטה

מדרשת בן גוריון

139

משאבים

מנטה

צומת משאבי שדה (צומת משאבים)

121

תל שוקת

מנטה

צומת שוקת

381

נאות חובב

מנטה

כביש 40, צומת נאות חובב